Zajęcia rewalidacyjne są to odrębne zajęcia, organizowane dla dzieci, które zgodnie z otrzymanym przez nie orzeczeniem o niepełnosprawności, potrzebują dodatkowej, specjalistycznej pomocy  w uzyskaniu większej samodzielności, nauce komunikacji, pisania czy czytania. 

Zajęcia rewalidacyjne - dla kogo są? 

Z zajęć rewalidacyjnych korzystać mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, ogólnokształcących, integracyjnych i specjalnych. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie dzieciom zajęć rewalidacyjnych, jednak same zajęcia nie są obowiązkowe. Korzystanie z zajęć rewalidacyjnych, jak i z każdej innej dodatkowej formy wsparcia, jest zależne tylko i wyłącznie od decyzji i zgody rodzica. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach rewalidacyjnych jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z którym uczeń wymaga kształcenia specjalnego.

Kto może prowadzić zajęcia rewalidacyjne?

Nie każdy nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjne. Kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji posiada nauczyciel, który poza wykształceniem pedagogicznym, koniecznym do objęcia stanowiska nauczyciela w danej szkole, dodatkowo ukończył studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny np. oligofrenopedagogikę. 

Jak przebiegają zajęcia rewalidacyjne?

Nie istnieją przepisy określające sposób organizacji zajęć rewalidacyjnych. Mogą być one indywidualne lub zespołowe. Barak również wytycznych co do maksymalnej ilości uczniów w grupie rewalidacyjnej. Zgodnie z orzeczeniem MEN, zajęcia rewalidacyjne prowadzone w szkołach powinny wynosić 2 godziny na ucznia w tygodniu. Jedna godzina zajęć rewalidacyjnych, w odróżnieniu od zajęć lekcyjnych, wynosi 60 min. Czas rewalidacji można oczywiście, zgodnie z indywidualnymi potrzebami ucznia, rozdzielać.

Zajęcia rewalidacyjne - przykładowe tematy i karty pracy

W zależności od typu niepełnosprawności dziecka, zajęcia rewalidacyjne będą przyjmowały inną formę. Nie ma zamkniętego katalogu rodzaju zajęć. Zajęcia rewalidacyjne powinny być terapeutyczne, korekcyjne i usprawniające. Każde dziecko będzie miało indywidualne potrzeby, dlatego na każde zajęcia trzeba się indywidualnie przygotować, by osiągnąć zaplanowane cele. 

Autyzm
Celem zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem autystycznym jest przede wszystkim wzmocnienie jego aktywności społecznej i rozwinięcie potencjału ucznia. Zajęcia powinny rozwijać kompetencje komunikacyjne, samodzielność i zaradność życiową oraz uczyć dziecko radzić sobie z emocjami, jak również rozpoznawać je u innych.

Zespół Aspergera
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z zespołem Aspergera mają na celu stymulowanie zdolności poznawczych i komunikacyjnych ucznia oraz kształtowanie jego kompetencji społeczno-emocjonalnych. Zajęcia powinny podnosić odporność dziecka na krytykę, uczyć je radzić sobie ze stresem i emocjami, motywować do wysiłku umysłowego, dodatkowo wzmacniając jego uwagę, pamięć i wzbogacając słownictwo oraz kompetencje językowe. Ponadto, rewalidacja powinna kształtować umiejętności społecznie dziecka i komunikację werbalną, uczyć je dostosowywania się do poleceń i jak konstruktywnie rozwiązywać problemy.

Na Wczesnoszkolnych można znaleźć wiele kart pracy, które idealnie sprawdzą się podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z różnego typu niepełnosprawnościami, np. zespołem Aspergera, Autyzmem i niepełnosprawności ruchowej.

Na naszym portalu dostępny jest nowy dział poświęcony kartom pracy na zajęcia rewalidacyjne!

Karty pracy na zajęcia rwealidacyjne

Karty pracy na zajęcia rewalidacyjne

i wiele innych!

Karty pracy - usprawnienie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

Rewalidacja. Karty pracy - usprawnienie funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Karty pracy - doskonalenie procesów poznawczych i logicznego myślenia:

Rewalidacja. Karty pracy - doskonalenie procesów poznawczych i logicznego myślenia

Karty pracy - analiza sytuacji i wyciąganie wniosków:

Karty pracy - analiza sytuacji i wyciąganie wniosków

Karty pracy - usprawnienie pamięci:

Karty pracy - usprawnienie pamięci

Karty pracy - wspomaganie zdolności motorycznych:

Karty pracy - wspomaganie zdolności motorycznych

Karty pracy - wyciszenie i relaksacja:

Karty pracy - wyciszenie i relaksacja

Mamy nadzieję, że na Wszczesnoszkolnych znajdziecie dużo inspiracji na prowadzone przez Was zajęcia rewlidacyjne :)