Regulamin

REGULAMIN

 

korzystania z witryny wczesnoszkolni.pl

§ 1. Wczesnoszkolni.pl to portal internetowy (zwany dalej Portalem), przeznaczony do: udostępniania treści do pobrania i do wygenerowania (przez tzw. generatory treści), stanowiących pomoc dla Użytkowników oraz przedstawiania Użytkownikom ofert marketingowych, którymi mogą być zainteresowane osoby związane z edukacją, w tym działalnością oświatową. Administratorem Portalu – osobą której przysługują autorskie prawa majątkowe do treści umieszczanych na Portalu, prawo do domeny wczesnoszkolni.pl, prawo do korzystania ze znaku towarowego wczesnoszkolni.pl oraz wszelkie inne prawa potrzebne do funkcjonowania Portalu i korzystania z niego, jest Wczesnoszkolni.pl Sp. z o.o. NIP 9542824110, REGON 388318460, Numer KRS 0000886902, Kapitał zakładowy 5000 zł., z siedzibą w Katowicach 40-005 przy ulicy Stanisława Moniuszki 7 zwany dalej „Administratorem”. Gdy niniejszy regulamin stanowi o działaniu Portalu (np. gdy regulowana jest możliwość wysyłania informacji o możliwości uzupełnienia danych dodatkowych Użytkownika za co Użytkownik może otrzymać nieodpłatne Punkty), bądź zachowaniu względem Portalu (np. gdy regulowana jest kwestia dokonywania płatności za Punkty), w istocie stanowi o działaniu przez Administratora lub na rzecz Administratora, gdyż to Administrator świadczy usługi za pośrednictwem Portalu, a Portal sam nie może być podmiotem jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 2. Opisane w § 1. treści dzielą się na bezpłatne, dostępne dla osób które się zarejestrowały na Portalu, oraz treści dostępne za opłatą, dokonywaną w odpowiedniej liczbie Punktów, które można kupić, co opisano w poniższym § 9., lub uzyskać w inny sposób wskazany w niniejszym regulaminie.

§ 3. Aby dokonać rejestracji, niezbędne jest wprowadzenie wymaganego przez formularz rejestracyjny adresu e-mail, a następnie ustanowienie za pomocą formularza rejestracyjnego, hasła do konta użytkownika, składającego się z co najmniej 8 znaków, pośród których będzie przynajmniej jeden z każdego następująco wymienionego znaku: duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny (taki jak: ! @ # $ % ^ & *). Osoba, która dokonała rejestracji i tym samym utworzyła konto użytkownika Portalu, jest nazywana w niniejszym regulaminie Użytkownikiem.

§ 4. Po zarejestrowaniu, Użytkownik będzie mógł wprowadzić dodatkowe dane, co może nastąpić w panelu klienta, co nie jest konieczne do korzystania z Portalu. Dodatkowe dane, o których stanowi zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, to: imię, nazwisko, województwo, PESEL, NIP i firma, adres do doręczenia faktur VAT (jeśli Użytkownik oczekuje wystawienia i wysłania faktur VAT z tytułu zakupionych przez Niego Punktów), funkcja w systemie oświaty (taka jak: nauczyciel, rodzic, wychowawca świetlicy), pseudonim, adres strony internetowej Użytkownika. Informacja o możliwości wprowadzenia tych danych dodatkowych i uzyskania w związku z tym nieodpłatnych Punktów, może być wysyłana przez Portal do Użytkownika który tych danych nie uzupełnił w całości albo części, w formie e-maila wysłanego na wskazany przy rejestracji adres, lub powiadomienia w Portalu, co nastąpi nie częściej niż raz na trzy miesiące, tj. kolejna taka informacja, może zostać wysłana po trzech miesiącach od wysłania poprzedniej.

§ 5. Użytkownik dokonując rejestracji w Portalu, jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie mu informacji związanych z działaniem i rozwojem Portalu, w tym informacji i nowych treściach dostępnych w Portalu.

§ 6. Użytkownik może w każdym czasie udzielić zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu lub na adres e-mail wskazany przy rejestracji, ofert marketingowych niedotyczących bezpośrednio Portalu ani Administratora, lecz dotyczących produktów i usług zewnętrznych podmiotów.

§ 7. Aby pobrać lub wygenerować treści kosztujące Punkty, Użytkownik musi dysponować liczbą Punktów większą lub równą liczbie punktów wymaganych do pobrania lub wygenerowania danej treści. Z chwilą pobrania treści, Użytkownik bezpowrotnie traci Punkty w liczbie równej liczbie Punktów wymaganych do pobrania lub wygenerowania danej treści.

§ 8. Punkty zdobywa się w przypadku spełnienia przesłanek, o których stanowi niniejszy regulamin, w szczególności zaś można je kupić. Aby kupić Punkty, Użytkownik musi dokonać za pośrednictwem Portalu płatności przez system szybkich płatności on-line Tpay, kartą płatniczą lub kredytową przez Tpay albo też płatność przez SMS Tpay.

§ 9. Punkty można nabywać tylko w pakietach określonych poniżej, płacąc:

9 zł za 50 Punktów,

19 zł za 250 Punktów,

49 zł za 900 Punktów,

99 zł za 2500 Punktów

§ 10. Punkty są niezbywalne, więc Portal nie przewiduje możliwości przepisywania Punktów pomiędzy Użytkownikami.

§ 11. Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży Punktów, w terminie 30 dni od dnia ich nabycia, o ile będzie nimi dysponował w dniu odstąpienia od umowy, a więc nie wykorzysta ich do tego czasu. Odstąpić można za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, albo kontaktując się w dowolny sposób z Administratorem, zwłaszcza używając danych kontaktowych wskazanych w niniejszym regulaminie.

§ 12. W każdym przypadku, w którym niniejszy regulamin stanowi o zachowaniu Użytkownika, za które Użytkownik otrzymuje Punkty (np. udzielenie zgody), zachowanie Użytkownika którym wycofuje on swoje wcześniejsze zachowanie nagrodzone Punktami (np. wycofanie zgody), powoduje utratę przez Użytkownika Punktów uprzednio przyznanych za to zachowanie. Przez utratę Punktów, należy rozumieć odjęcie od sumy Punktów, którymi Użytkownik aktualnie dysponuje, liczby Punktów określonych w zdaniu poprzednim. Jeśli wynik odejmowania będzie ujemny, pierwsze Punkty które następnie Użytkownik uzyska będą odpowiednio dodawane, pomniejszając liczbę ujemnych Punktów aż do osiągnięcia zera, a następnie dopiero będą gromadzone w sposób umożliwiający wykorzystanie Punktów w celu pobrania lub wygenerowania treści.

§ 13. Forum dyskusyjne na Portalu, będzie dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników. Komentarze (głosy w dyskusji) na tymże forum, korzystają ze swobody wypowiedzi, o ile będą pozostawały w ogólnie przyjętych normach społecznych, nie naruszając prawa ani czyjegokolwiek dobrego imienia i czci. Komentarze i zachowania, które wykraczają poza granice nakreślone w zdaniu poprzednim, będą usuwane niezwłocznie po ich spostrzeżeniu przez Administratora, a Użytkownik który znacząco lub uporczywie narusza te normy, może zostać pozbawiony prawa korzystania z forum.

§ 14. Użytkownik w każdym czasie może usunąć konto użytkownika. Po usunięciu, dane – w tym Punkty – pozostają bezpowrotnie utracone.

§ 15. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, przesyłania rozpowszechniania i dokonywania innych czynności z utworami stanowiącymi treści zamieszczone na Portalu.

§ 16. Użytkownik może składać wszelkie reklamacje, dotyczące funkcjonowania Portalu, w dowolnej formie, na dane kontaktowe Administratora ujawnione w niniejszym regulaminie.

§ 17. Do skorzystania z portalu, konieczne jest spełnienie następujących wymagań sprzętowych: komputer z systemem operacyjnym Windows, Mac lub Linux oraz dostęp do sieci Internetu.

§ 18. Niniejszy regulamin może podlegać zmianom, jednak zmiany będą obowiązywały nie wcześniej niż od chwili, w której Użytkownikom zostanie umożliwione zapoznanie się z nimi. Zmiany niniejszego regulaminu, nie mogą prowadzić do pozbawienia Użytkownika możliwości wykorzystania Punktów które zgromadził.

§ 19. W kwestiach nieunormowanych niniejszym regulaminem, znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.