Banner

Regulamin

 

REGULAMIN

Niniejszy dokument określa warunki korzystania z Serwisu internetowego wczesnoszkolni.pl oraz z naszych darmowych i płatnych Usług Elektronicznych. Korzystając z Usług lub naszego Serwisu wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki.

DEFINICJE POJĘĆ

Regulamin - regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w zakresie serwisu internetowego wczesnoszkolni.pl. Regulamin określa warunki na jakich są świadczone Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu.

Rejestracja - polega na stworzeniu konta poprzez Klienta, przy użyciu formularza znajdującego się pod adresem url: https://wczesnoszkolni.pl/rejestracja

Klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (także konsumenta), osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, której Kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną.  

Usługodawca – Maciej Bogacz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą AJAMA Maciej Bogacz z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 25/142, 40-007 Katowice, wpisaną do CEIDIG, NIP 9542517810, REGON 363288250, będący usługodawcą, administratorem oraz właścicielem Serwisu wczesnoszkolni.pl

Serwis – czyli inaczej portal internetowym prowadzonym przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: https://wczesnoszkolni.pl, za pośrednictwem którego, Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Klientów.

Usługa Elektroniczna - zwana również Usługą to usługi świadczone przez Usługodawcę dla Klienta na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu pomiędzy stronami w ramach systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron.

Konto – panel do zarządzania danymi Klienta udostępniony w obszarze Serwisu przy Rejestracji Klienta.

System Płatności – to system płatności internetowych Tpay, którym posługuje się Usługodawca.

Dane Kontaktowe Usługodawcy – to dane Usługodawcy, za pomocą których Klient może się z nim skontaktować, tj. Maciej Bogacz, ul. Uniwersytecka 25/142, 40-007 Katowice, adres e-mail: kontakt@wczesnoszkolni.pl

Dane Kontaktowe Klienta - dane Klienta za pomocą których, Usługodawca może się skontaktować z Klientem. Obejmują one adres, adres poczty e-mail i numer telefonu.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

Prepaid - sprzedaż określonych towarów i usług na zasadach przedpłaty.

Mikropłatności – płatności dokonywane na niewielkie kwoty niezależnie w jakiej formie (gotówką lub bezgotówkowo) i za co są realizowane.

§ 1 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: wczesnoszkolni.pl

 2. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Serwisu

 4. Klienci mogą w dowolnym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 7. Korzystanie z serwisu następuję przez zapoznanie się z jego treścią, pobieraniem materiałów do druku oraz korzystanie z pozostałych udostępnionych funkcjonalności Serwisu.

 8. Pobranych materiałów z Serwisu wczesnoszkolni.pl nie można udostępniać za pośrednictwem sieci Internet oraz w żadnej innej formie. Pobrane i wygenerowane materiały można używać i powielać jedynie w bezpośredniej pracy z dziećmi.

§ 2 REJESTRACJA I KONTO KLIENTA

 1. Do korzystania z Serwisu wczesnoszkolni.pl, niezbędny jest:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź inną zaktualizowaną i odpowiednio skonfigurowaną przeglądarką,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. akceptacja plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 2. Usługodawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę prowadzenia Konta.

 3. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie panelu do zarządzania kontem Klienta, do którego dostęp zostaje nadany w chwili dokonania dobrowolnej rejestracji Klienta (Użytkownika)

 4. Dokonanie rejestracji polega na potwierdzeniu adresu email przesłanego od Usługodawcy na wskazany adres email Klienta, poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego do Konta.

 5. Informacje na temat Konta należy zachować w tajemnicy.

§ 3 USŁUGI BEZPŁATNE ŚWIADCZONE W RAMACH SERWISU

  1. Usługodawca świadczy następujące bezpłatne usługi dla Klienta:

   1. Udostępnienie materiałów do druku, poza materiałami objętymi opłatną w formie kredytów

   2. Udostępnienie dodatkowej funkcjonalności serwisu, poza funkcjonalnością objęta koniecznością posiadania kredytów

   3. Prowadzenie konta Klienta

§ 4 KREDYTY

  1. Kredyty są połączeniem systemu prepaid oraz mikropłatności dostępnymi w Serwisie należącym i będącym własnością Usługodawcy

  2. Nabycie kredytów wymaga wniesienia opłaty na rzecz firmy AJAMA Maciej Bogacz za pomocą Systemu Płatności zintegrowanego z Serwisem.

  3. Za pomocą zakupionych kredytów można prowadzić transakcje w Serwisie i dokonywać zakupu oznaczonych płatnych materiałów oraz wykorzystywać płatną funkcjonalność Serwisu.

  4. Koszt zakupu jednego kredytu jest uzależniony od wielkości wybranego pakietu i dostępny pod adresem url https://wczesnoszkolni.pl/kup-kredyty

  5. Zakupione kredyty nie podlegają zwrotowi oraz nie posiadają okresu swojej ważności.

  6. Dokonując zakupu poprzez System Płatności, Klient oświadcza, że jest właścicielem konta lub ma uprawnienia do korzystania z karty kredytowej lub konta, oraz że przekazane dane do faktury są prawdziwe, upoważniając Usługodawcę do pobrania całkowitej należnej kwoty z tytuły zakupu oraz wystawienia faktury.

  7. Usługodawca wymaga zakupu minimalnej ilości Kredytów na jedną transakcję w wysokości 5 kredytów.

§ 5 Miejsce i sposób składania reklamacji

 1. Klient zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 556 i następne, Dz.U. z 2014 r. poz. 121, zm.: z 2014 r. poz 827) ma prawdo do złożenia reklamacji w terminach określonych w Kodeksie.

 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi Klienta (telefonicznie lub mailowo) o sposobie dalszego postępowania. Jeśli reklamacja zostanie uznana Usługodawca wypełni swoje zobowiązania wobec Klienta (zależnie od żądania) w terminie 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

 3. Reklamację można składać z tytułu rękojmi za wadę Usług.

 4. Usługodawca niniejszym informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 3. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§ 7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Wszelkie elementy graficzne, oprogramowanie oraz treści zamieszczone na stronie Serwisu są własnością i przedmiotem praw autorskich ich właściciela

 2. Usługodawca jest zobowiązany do dołożenia należytych starań aby Serwis prawidłowo funkcjonował.

 3. Usługodawca zobowiązuje się również do udzielania pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.

 4. Usługodawca zobowiązany jest również do prowadzenia należytych działań zakładających ochronę danych znajdujących się w Koncie Klienta przed ich nieuprawnionym użyciem.

 5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki ujawnienia loginu i hasła do Serwisu.

 6. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług w Serwisie Usługodawcy. Wszystkim osobom, których dane zostały zebrane, należy się prawo do odstępu treści swoich danych, poprawienia ich bądź usunięcia.

 7. Klient może samodzielnie usunąć wszystkie zgromadzone dane poprzez odpowiednią opcję w Koncie klienta. Należy mieć na uwadze, że zgromadzone dane oraz kredyty zostaną bezpowrotnie usunięte bez możliwości ich późniejszego przywrócenia.

 8. Zasady przetwarzania danych oraz polityka prywatności są dostępne pod adresem url Serwisu wczesnoszkolni.pl/polityka-prywatnosci.

 9. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu z przepisami polskiego prawa, stosuję się te przepisy.

 10. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.