W świecie edukacji istnieje wiele różnorodnych podejść do nauczania. Jednym z nurtów, który zyskuje coraz większą popularność, jest plan daltoński. To podejście do edukacji zostało stworzone przez amerykańską nauczycielkę, Helen Parkhurst. Wyróżnia go niekonwencjonalne podejście do nauczania. Dowiedz się, na czym polega i dlaczego warto się z nim zapoznać.

Czym jest plan daltoński? 

Plan Daltoński to metoda edukacji, która mocno różni się od tradycyjnego systemu nauczania. Helen Parkhurs od początku swojej kariery pedagogicznej sprzeciwiała się systemowi nauczania, w którym dzieci były zmuszane do uczenia się na pamięć formułek. Amerykańskiej nauczycielce zależało na wprowadzeniu zmian, chciała, aby podejście do edukacji dziecka było zindywidualizowane oraz, żeby uczeń czuł wsparcie na każdym etapie nauki. Stworzyła metodę nauczania opierającą się na poszanowaniu wolności dzieci, a same założenia planu daltońskiego bazują na czterech podstawowych filarach.

 1. Wolność i odpowiedzialność 

W szkołach nauczających za pomocą metody daltońskiej obowiązuje ogólnie przyjęta podstawa programowa. Terminy i tematy do wykonania są wcześniej określone, a dzieci samodzielnie organizują swój plan pracy. Dzięki zastosowaniu takiego systemu dzieci uczą się świadomego planowania i mają pełną odpowiedzialność za swoje wyniki.

 2. Współpraca

W planie daltońskim, szkoła staje się prawdziwą wspólnotą, opierającą się na współpracy i wspólnym organizowaniu się wszystkich zaangażowanych osób – uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrekcji. Wzajemna pomoc, wspólna nauka oraz transparentna komunikacja, oparta na wzajemnym szacunku, stanowią fundamenty planu daltońskiego.

 3. Samodzielność

Skupia się nie tylko na poszukiwaniu wiedzy, ale także na samodzielnym rozwiązywaniu problemów i szukaniu rozwiązań. Podstawową zasadą planu daltońskiego jest chęć nauki – jeżeli dziecko chce uzyskać wiedzę, to powinno samodzielnie podjąć wysiłek przy wsparciu nauczycieli i rodziców. Takie podejście do tematu edukacji pozwala uczniom na rozwijanie samodzielnego myślenia oraz rozwija umiejętności sprawcze przydatne w późniejszym życiu.

 4. Refleksja

Zadaniem ucznia jest nie tylko samodzielne ocenienie efektów swojej pracy, ale też musi ją uzasadnić i dobrze uargumentować. Uczeń uczy się jak wyciągać wnioski i pomaga nauczycielom sprawdzić, jak przebiega proces uczenia.

 Dzieci i nauczycielka uczące się za pomocą planu daltońskiego.

Zalety stosowanaia planu daltońskiego w edukacji?

Plan daltoński to więcej niż tylko metoda edukacji. Pozwala na wszechstronny rozwój uczniów. W ramach tej metody uczniowie są w centrum procesu edukacyjnego, motywowani do aktywnego rozwoju i aktywnego odkrywania świata. Takie podejście pozwala dzieciom na nabycie umiejętności społecznych, motywuje je do nauki i pomaga im w pełniejszym rozwoju w obszarze wiedzy oraz w umiejętności społecznych. 

Oto kilka zalet planu daltońskiego:

1. Współpraca

Metoda daltońska skupia się na rozwijaniu współpracy pomiędzy uczniami, eliminując element hierarchizacji i rywalizacji w szkole. W przestrzeni nauki dzieci są uczone wzajemnego szacunku i wspólnego dążenia do celu. Pomoc i wsparcie są tak samo ważne, jak sam proces uczenia.

2. Indywidualny proces nauczania

 System nauczania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb ucznia. Każde dziecko może pracować i uczyć się we własnym tempie, dzięki czemu uczniowie mogą lepiej przyswajać wiedzę. Proces nauki staje się ciekawy i przyjemny dla dzieci.

3. Przygotowanie do dorosłego życia

Plan daltoński nie skupia się tylko na nauce, równie duży nacisk kładzie na zdobywanie umiejętności społecznych. Dzieci uczą się szacunku, współpracy, pracy w grupie i umiejętność rozwiązywania problemów.

4. Samodzielność i inicjatywa

Jednym z kluczowych aspektów procesu uczenia według metody daltońskiej jest samodzielna chęć nauki, a poszukiwanie odpowiedzi oraz zadawanie pytań jest jej siłą napędową. Dzięki temu uczniowie kształtują umiejętności przygotowujące do życia, gdzie inicjatywa i rozwiązywanie problemów są istotnym aspektem.

 

Jak wprowadzić elementy planu daltońskiego do edukacji wczesnoszkolnej?

We współczesnej edukacji, nauczyciele szukają skutecznych metod do pracy z uczniem. Na tle wielu różnorodnych metod wyróżnia się plan daltoński, który kładzie nacisk na indywidualizację procesu nauczania przy jednoczesnym rozwoju samodzielności i umiejętności współpracy u uczniów. Jak wprowadzić elementy planu daltońskiego w klasach wczesnoszkolnych? Oto kilka praktycznych przykładów:

1. Aranżacja przestrzeni klasy 

Podziel klasę na mniejsze części. W klasie możesz wydzielić strefy dedykowane różnym aktywnościom (czytanie, praca grupowa, kącik plastyczny itp.). 

2. Plan tematów i zadań na bieżący tydzień 

 Na początku tygodnia przedstaw dzieciom plan lekcji i zadań, które będą do wykonania w danym tygodniu. 

3. Plan Dnia

Stwórz tablicę z planem dnia, codziennie rano razem z dziećmi uzupełnijcie tablice o czynności i zadania, które będą do zrealizowania w danym dniu.

4. Zegar daltoński

Zmień zwykły zegar na zegar daltoński. Zegar daltoński charakteryzuje się jedną dużą wskazówką, która pomaga zobrazować dzieciom pojęcie upływającego czasu. Zegar jest podzielony kolorystycznie na różne okresy, takie jak 5 minut, 10 minut, 15 minut i 30 minut. Przy rozpoczynaniu zadania określamy kolorem ilość czasu przeznaczonego na jego wykonanie. 

5. Rola dla każdego ucznia

Przydziel uczniom konkretne zadania, za które będą odpowiedzialni przez cały tydzień. Możesz wprowadzić tablicę z imionami, na której każdy uczeń będzie mógł sprawdzić, za co będzie odpowiedzialny w danym tygodniu. Podział polega na tym, że uczniowie mają konkretne zadania do wykonania, takie jak: ścieranie tablicy, rozdanie kart pracy, odpowiedzialność za porządek w klasie itp. Dzięki takim zadaniom dzieci nauczą się odpowiedzialności za swoje obowiązki. 

6. Pomoce Dydaktyczne

Plan daltoński zakłada w dużym stopniu wykorzystanie wizualnych pomocy dydaktycznych, takich jak plan dnia, plansza zajęć czy karty pracy z obrazkami dla dzieci. Dzięki nim dzieci zrozumieją, jakie zadania mają do wykonania, lepiej zapamiętają swoje obowiązki i łatwiej będzie zrozumieć im treść zadań.

 Dzieci uczące się za pomocą metody daltońskiej.

Wady stosowania planu daltońskiego w edukacji

Chociaż metoda zaproponowana przez Helen Parkhurst była innowacyjna i wprowadzała pewne pozytywne elementy, istnieją również potencjalne wady tego podejścia. Oto kilka potencjalnych wad stosowania planu daltońskiego w edukacji:

1. Nierówności w dostępie do wiedzy 

Wprowadzenie planu daltońskiego może prowadzić do nierówności w dostępie do wiedzy, ponieważ niektórzy uczniowie mogą potrzebować dodatkowego wsparcia czy kierunku, który może nie być dostępny w ramach samodzielnej nauki.

2. Wyzwanie dla uczniów słabiej zmotywowanych

Niektórzy uczniowie mogą mieć trudności z samodzielnością w nauce, co może prowadzić do spadku ich zaangażowania i wyników.

3. Brak standaryzacji

Plan daltoński eliminuje standaryzację i jednolitość w nauczaniu, co może sprawić trudności w ocenie postępów uczniów i porównywaniu ich osiągnięć.

4. Zależność od nauczycieli

Skuteczność planu daltońskiego zależy w dużym stopniu od umiejętności nauczycieli. Nauczyciele muszą być dobrze przygotowani do wspierania uczniów w samodzielnej nauce, co może być trudne do osiągnięcia w niektórych przypadkach.

5. Brak jasnej struktury

Niektórzy krytykują brak jasnej struktury w planie daltońskim, uważając, że może to prowadzić do chaosu w procesie edukacyjnym.

6. Wymaga dojrzałości uczniów

Niektórzy uczniowie mogą nie być jeszcze gotowi na samodzielne kierowanie swoim procesem edukacyjnym. Dlatego plan daltoński może być bardziej odpowiedni dla starszych uczniów.

Warto jednak zauważyć, że opinie na temat wad czy zalet planu daltońskiego mogą się różnić, a jego skuteczność zależy w dużej mierze od konkretnych warunków implementacji.

 

Podsumowanie

Wprowadzenie planu daltońskiego do edukacji wczesnoszkolnej niesie liczne korzyści. Metoda ta zakłada holistyczne podejście do rozwoju uczniów, korzystnie wpływając zarówno na osiągnięcia edukacyjne, jak i motywację do nauki. Jedną z kluczowych zalet tej metody jest rozwijanie nie tylko aspektów intelektualnych, lecz także umiejętności społecznych, istotnych dla późniejszego życia. Dzięki praktycznym elementom planu daltońskiego dzieci zdobywają umiejętności odpowiedzialności, samodzielności i efektywnej pracy w grupie.